Lomholt Mail Art Archive

Category: Art work

Art Work by Lambrecht 1980-02-21

Karin Lambrecht, Brazil

Mail Art Network
Porto Alegro, Brazil
Printed matter, Photograph, Paint, Pencil
Art work
variable sizes
6
karin lambrecht, map, relations, matter, energy, sign
M 1980 02 21 lambrecht 001 M 1980 02 21 lambrecht 004
M 1980 02 21 lambrecht 002 M 1980 02 21 lambrecht 005
M 1980 02 21 lambrecht 003 M 1980 02 21 lambrecht 006